Antons Hus​​

Metoder og redskaber

Antons Hus benytter sig af mange forskellige pædagogiske og ergoterapeutiske redskaber. Som udgangspunkt kan det siges, at der anvendes de metoder, aktiviteter og redskaber som giver mening i forhold til det enkelte barn/den enkelte unge. Det tværprofessionelle samarbejde omkring børnene/de unge giver en mere helhedsorienteret indsats. Ofte vil et tværfagligt samarbejde efterfølges af et velfunderet flerfagligt forløb, der understøtter løsningen med en større faglig dybde. Hvis et barn/en ung for eksempel er udfordret i samværet med andre og udfordringen anskues fra flere vinkler (tværfagligt samarbejde), kan det flerfaglige forløb planlægges hvor hvert felt bidrager med egne ydelser i forhold til indsatsen, således at den bliver så nuanceret som muligt.

Hverdagsrehabilitering er en indsats, der bedrives i nærmiljøet med henblik på, at barnet/den unge skal udvikle, genvinde, bibeholde eller forbygge forringelse af sine funktioner og evner.

Det vil sige, at det tilstræbes, at barnet/den unge deltager aktivt i alle dagligdagens aktiviteter, så der arbejdes målrettet med udfordringerne og der sikres kontinuitet og gentagelse i behandlingsarbejdet.

COPM - Canadian Occupational Performance Measure er en ramme for en grundig samtale om barnets/den unges behov for hjælp og støtte i dagligdagen, hvor barnets aktivitetsproblemer afdækkes.

COPM foregår ved, at en ergoterapeut og en pædagog fra Antons Hus stiller spørgsmål vedrørende barnets/den unges aktivitetsudførelse ud fra fastsatte områder, som for eksempel at sove, spise, lege og deltage i familiens aktiviteter.

Formålet er at udarbejde en detaljeret målsætning og handleplan for, hvordan vi kan arbejde med udfordringer i dagligdagens aktiviteter og gøremål.

Sensory profile er et standardiseret og struktureret interviewredskab til at afdække sensoriske modulationsforstyrrelser hos børn, unge og voksne. Den sensoriske profil giver et billede af, hvordan mennesker opfatter, håndterer og reagerer på de sansestimuli, de modtager i deres hverdag. Den sensoriske profil er et spørgeskema som i Antons Hus udfyldes af en ergoterapeut og en pædagog eller hele medarbejdergruppen omkring barnet/den unge, forældre inddrages, hvis de har interesser heri.

Når barnets/den voksnes sensoriske profil er afdækket, laves der en udførlig rapport samt en beskrivelse af, hvordan hverdagen bedst muligt tilrettelægges samt hvilke aktiviteter, der er relevante ift. at afhjælpe den pågældende sanseproblematik.

KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik.

Metoden tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til andre mennesker via en systematisk inddragelse af kognitive teorier og behandlingsformer.

Dertil kommer, at metoden har en udpræget vægt på det positive, ligesom den i det hele taget bygger på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i sit miljø.

I Antons Hus benytter vi KRAP i vores daglige arbejde med børnene, i den kontinuerlige kollegiale sparring samt ved supervision.​​​

Antons Røde Hus

 • Sønderløkke 3, ​
  5492 Vissenbjerg​


Antons Gule Hus

 • Bakketoppen 39, ​
  5250 Odense SV

Antons Bosted

 • Kappelvænget 20,
  ​5620 Glamsbjerg​


Antons Bosted Bakketoppen

 • Bakketoppen 37
  ​5250 Odense SV

Antons Aflastning Andebølle /
Antons Bosted Andebølle

 • Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg